דף הבית  |  רשימת משתתפים  |  יצירת קשר  
קצרין הרשמה ומחירים חוקי המרוץ תקנון לינה ובילוי שביל הגולן כללי בטיחות.

מירוץ "אולטרה קצרין בשביל הגולן" בשיתוף עם המועצה המקומית קצרין (להלן: "המועצה") שמחים להזמינכם למרוץ. הגדרות "המרוץ" - מרוץ אולטרה מרתון אשר יתקיים לאורך מסלול של כ80 ק"מ באיזור רמת הגולן, המסלול עובר על שביל הגולן ועל דרך גישה לקצרין , כפי שיסומנו על ידי מפיקי המירוץ; "עורך התחרות" - מפיקי האירוע בשיתוף המועצה המקומית קצרין "מארגן המרוץ" - ייזמים פרטים ; "השופטים" - מנהל המירוץ או אנשים אשר יוסמכו על ידו; "הפרס" - למנצחים יוענקו פרסים סמליים בטקס הסיום של המרוץ. הפרסים כמו גם סוגם, טיבם, אפיונם, תנאיהם ומועד הענקתם, נתונים לשיקולה הבלעדי של המארגנים. כללי 1.1 המרוץ יתקיים ביום ו' בתאריך 7/4/2017. 1.2. מקום הכינוס הוא ברחבת המתנ"ס של קצרין או בכל מקום שיודיעו מארגני המרוץ. 1.3. לכל רץ יינתן מספר חזה. כל הרצים, ללא יוצא מן הכלל, ירוצו עם מספר החזה צמוד לחולצתם מקדימה ובאופן בולט לאורך כל המרוץ. 1.4. הזינוקים במרוץ יהיו מדורגים, על פי הנחיות מארגני המרוץ שיינתנו לכל מקצה לפי מה שנקבע מראש. 1.5. המרוץ יתקיים בין היתר בשביל הגולן, בשטחי ציבור ובשטחים של ישובים ובזמנים שונים (בשעות הלילה ולפנות בוקר), לפיכך נדרשת התנהגות נאותה ושמירה על שקט לאורך במסלול במיוחד בצמוד לשכונות מגורים. 1.6. יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב. 1.7. אין להשליך שום זבל או כל פריט לאורך כל תוואי המסלול וכמו כן בתחנות ובחניונים שלא בפחי הזבל המוגדרים. אין להשאיר שקיות זבל בתחנות שלא ליד פח זבל או מקום ייעודי שאותו הגדירו המארגנים. בהעידר מקום מסומן עליכם לקחת את הזבל איתכם. 1.8. יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ לכל אורכו ובמקומות שתינתן הכוונה על ידי מארשלים שיוצבו וכן בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות דיני התעבורה והבטיחות בדרכים. 1.9. יש לרוץ באופן זהיר ועל פי חוקי התנועה (לא תתקיים סגירת כבישים במרוץ אבל יהיו שוטרי תנועה וסדרנים בחציות הכבישים הבין עירוניים) לאורך מסלול המרוץ ובאופן זהיר ומתחשב בתוואי השטח והתנאים הסביבתיים (חום, ראות, לחות, גשם וכיו"ב). 1.10. רץ שטעה בדרך יחזור למסלול שאותו עבר עד לנקודת השילוט האחרונה שפגש וימתין לרץ שיגיע ויכול להנחותו כיצד להמשיך או לבקש סיוע מהמארגנים. אין לרוץ ולבצע קיצורים בשבילים לא מסומנים. אין לעבור גדרות בשום אופן. לצידי השבילים קיימים שדות מוקשים! 1.11. קריאה לעזרה תעשה על ידי זה שנפגע בדרכים הבאות: באמצעות מכשיר סלולר לטלפון מנהל המירוץ, המסלול, המראשלים או על ידי פנייה לרץ אחר שעובר במקום. פתק עם טלפונים חשובים יינתן בחלוקת הערכות, יש לרוץ איתו. 1.12. לרצי המקצים הארוכים שמתחילים לרוץ בחשכה עד השעה 6:00, חובה לרוץ עם אור אדום מהבהב בגב חולצתם, לבישת אפוד זוהר ופנס ראש.. 1.13. המארגנים תהא רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או הפרס בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 1.14. בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן אחר כלשהו, יהיו המארגנים רשאים למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן. 1.15. המשתתפים יצולמו על-ידי נציג עורך המרוץ ו/או נציגי המועצה, והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת המועצה, לרבות באתר המירוץ, ולמשתתפי המרוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך. 1.16. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב. 1.17. תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. 1.18. הודעה בדבר שינוי תנאי המרוץ ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנים. פרסום השינוי באתר המירוץ תיחשב כהודעה על פי סעיף זה. 1.19. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה. 1.20. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. 1.21. המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן בתנאי המרוץ, ותקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף במרוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.1.22 ניתן לשנות מקצה (בתוספת ההפרש) או לבטל את ההרשמה לאירוע עד לתאריך ה-25.3.17 (בעלות של 30 ש"ח) למשתתף. תנאי השתתפות במרוץ 2.1. זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן: 2.1.1. מי שמלאו לו לפחות 12 שנה ביום המרוץ; 2.1.2. מי ששלח בדיקה אגורמטרית עדכנית ליום האירוע למקצי האולטרה(80,68,42) 2.1.3. מי שמילא וחתם על טופס הצהרת בריאות וכתב שחרור מאחריות (יובהר לעניין זה כי באם יהא שינוי במצבו הבריאותי של המשתתף הינו מתחייב לדווח על כך למארגנים בהקדם האפשרי. כמו כן באם יהא שינוי במצבו הבריאותי של המשתתף הינו מתחייב כי מוותר על כל טענה כנגד מארגני המרוץ ו/או המועצה, במידה ויוחלט כי לא יוכל להשתתף במרוץ עקב מצבו הבריאותי); חשוב להבהיר באופן הכי ברור שיש, חל איסור מוחלט להשתתף במירוץ בזמן ומיד לאחר מחלה כגון: שפעת, צינון, זיהום כלשהו ועוד. כמו כן לאחר תרומת דם, טיפול שיניים מורכב או פציעה כזאת או אחרת בימים לפני המירוץ (עד שבוע) השתתפות במירוץ תוך כדי אחד מתנאים אלו מהווה סכנה לבריאות ובתנאים קיצוניים סכנת חיים. 2.1.4. מי ששילם את דמי הרישום ורשום ברשימת המשתתפים הרישמית אשר מפורסמת באתר המירוץ עד לסיום ההרשמה בתאריך: 29.3.2017 2.2. ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום, בהתאם לשיקול דעתם של המארגנים. 2.3 המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון. אחריות 3.1. ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תיהיה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. 3.2. התקיימות המרוץ תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. המארגנים אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. 3.3. המארגנים לא ישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו/או תכנונית ו/או ארגונית הקשורה בעריכת וניהול המרוץ, לרבות ניהול וקיום המרוץ ואינה מתחייבת כי המרוץ יערך כסדרו ללא הפסקות וללא תקלות שלא בשליטתם. 3.4. המשתתף פוטר את המארגנים ו/או מי מטעמם באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשור, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ ו/או המועצה ו/או מי מטעמם בקשר ההשתתפות במרוץ. שמירה על פרטיות 4.1. כחלק מההשתתפות במרוץ המארגנים ו/או מי מטעמם יצלמו את המשתתף. בחתימתו על תקנון זה, יראו את המשתתף כמי שמסכים לך שהמארגנים יעשו שימוש בתמונתו, בין היתר לצורך פרסומה ברבים בהתאם לשיקולי דעתם הבלעדי ולא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בגין כך, לרבות מכוח כל דין. 4.2. למען כל ספק יובהר כי בעצם השתתפותו מוותר המשתתף על זכויותיו בתמונה ו/או בווידאו ולא תהייה לו כל טענה בקשר עם השימוש ו/או הזכויות בהם. 4.3. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות המלאה לטיפול בכל תלונה ו/או פנייה של משתתפים באופן שייקבע על ידם, ובכפוף להמצאת נתונים ו/או מסמכים כלשהם, אשר יידרשו לשם בירור טענות המשתתפים כאמור. הודעת הזכייה 5.1. עורכי המרוץ יכריזו על הזוכים במרוץ, בטקס סיום המרוץ אשר יתקיים מיד לאחר סיומו של המרוץ, הטקס ייתקים על הבימה המרכזים של רחבת המתנ"ס. 5.2. לאחר דירוג הזוכים במרוץ, ע"פ הקטגוריות המשתתפות עורך המרוץ יכריז בפומבי על הדירוג הנבחר החל מהמקום השלישי ועד למקום הראשון. 5.3. במקרה שזוכה נפסל מלקבל את הפרס עקב אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון, תועבר זכאותו לזכייה בפרס למשתתף הבא אחריו שקיבל את מירב הקולות, בהתאם לתנאים אשר יקבעו על-ידי המארגנים. 5.4. הפרסים שיחולקו במסגרת המרוץ הינם פרסים סמליים אשר יקבעו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדים של המארגנים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על-ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ו/או מוצר אחר.